Aktuellt

Studie om effektiviteten av ẞ-alanintillskott för tränade vs otränade individer

Publicerad: 14 februari, 2014

Karnosin är en dipeptid som finns i skelettmuskulaturen och centrala nervsystemet. Det fungerar bland annat som antioxidant och pH-buffert, och har visats förbättra Ca2+-känsligheten hos muskelfibrer och öka Ca2+-frisättning i muskelceller vid utmattning. Karnosin syntetiseras i kroppen av aminosyrorna ẞ-alanin och histidin, där tillgången på ẞ-alanin är den begränsande faktorn. Vid tillskott av ẞ-alanin ökar därigenom muskelns innehåll av karnosin. Majoriteten av de studier som visat positiv effekt av ẞ-alanintillskott har utförts på rekreationellt aktiva individer, medan mer oklarhet råder kring effektiviteten för atleter. Det spekuleras i att atleter redan har en såpass förhöjd buffertkapacitet att ökat karnosininnehåll från ẞ-alanintillskott inte märkbart påverkar prestationen. I den här studien publicerad 6:e feb 2014 i Amino Acids jämförs atleters respons på ẞ-alanintillskott med den hos rekreationellt aktiva individer för att undersöka om träningsstatus påverkar prestationseffekten av ẞ-alanin.

Beta Alanin


Fairings Beta Alanin är 100% rent ẞ-alanin.

METOD: Totalt 39 individer indelades i fyra grupper: Tävlingscyklister med eller utan ẞ-alanintillskott, och rekreationellt aktiva (någon form av fysisk aktivitet 1-3 ggr/vecka) med eller utan ẞ-alanintillskott. Innan och efter fyra veckors intag av ẞ-alanintillskott (6,4 g/dag) respektive placebo (6,4 g dextros/dag) testades varje individs maxstyrka, medelstyrka och totalarbete på träningscykel under fyra 30-sekundersset.

RESULTAT: Innan tillskotten skilde inte utfört totalarbete mellan placebo- och ẞ-alanin-grupperna. Totalarbetet var 11% lägre och prestationsminskningen från första till fjärde set 20% högre hos de otränade än tränade individerna. Medelstyrkan sjönk signifikant från ett set till nästa i alla fyra grupper. Efter tillskotten såg man hos grupperna med ẞ-alanintillskott en signifikant ökning av utfört totalarbete hos både de tränade och otränade, jämfört med de som fått placebo. Medelstyrkan bibehölls på samma nivå i de två sista seten hos både tränade och otränade med ẞ-alanintillskott och var också högre i jämförelse med innan tillskott i flera av seten. Dock observerades inga skillnader mellan otränade och tränade inom någon av grupperna vilket tyder på att effekten av ẞ-alanintillskott inte påverkas av träningsstatus.

DISKUSSION: Att flera tidigare studier inte visat några effekter av ẞ-alanintillskott hos mycket vältränade individer förklarar författarna med att de haft annorlunda testmetoder än i denna studie. De har inte varit tillräckligt intensiva eller långvariga för att sänka det intramuskulära pH-värdet och därmed dra nytta av karnosinets buffringsförmåga. Efter de fyra veckorna med ẞ-alanintillskott hade totalarbetet ökat ungefär lika mycket för både de tränade och otränade individerna; ca 3%. Författarna menar att det kan tyckas lite, men totalarbetet hos proffscyklisterna var 11% högre än hos de otränade vilket betyder att 4 veckors tillskott av ẞ-alanin resulterade i en prestationsförbättring som representerar nästan en tredjedel av vad som uppnåtts efter åratal av hård träning. De otränade individerna med ẞ-alanin ökade sin medelstyrka i det sista setet, troligen på grund av en stärkt buffertkapacitet från ökad karnosinkoncentration. De tränade deltagarna med ẞ-alanin visade dock en ökad medelstyrka genom nästan alla set, vilket troligen beror på en förhöjd förmåga att genomgående prestera maximalt. Det resulterar i en tidigare intramuskulär H+-ackumulering och därmed ett tidigare beroende av buffertkapaciteten. En ytterligare möjlighet är att ẞ-alanintillskott ledde till förbättrad träningskvalitet under de fyra veckorna och därigenom resulterade i ökad medelstyrka.

SLUTSATS: 4 veckors ẞ-alanintillskott förbättrade prestationen vid upprepad högintensitetscykling hos både tränade och otränade deltagare. Studieresultaten pekar på effektiviteten hos ẞ-alanin som ett hjälpmedel vid periodisk högintensitetsträning, oavsett träningsstatus.

 

Studien i sin helhet: Vitor de Salles Painelli et al. Influence of training status on high-intensity intermittent performance in response to β-alanine supplementation. Amino Acids 6 feb 2014 [citerad 13 feb 2014]. doi: 10.1007/s00726-014-1678-2. [E-pub ahead of print].

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone