Aktuellt

Studie om inverkan på träningsvärk av BCAA- och taurintillskott

Publicerad: 24 januari, 2014

Träningsvärk är inledningsvis mycket vanligt förekommande vid belastning av otränade muskelgrupper och är ett symtom på muskelskador orsakade av excentrisk träning. Dessa muskelskador anses vara störningar i membranen på grund av mekanisk stress, infiltration av inflammatoriska celler i den skadade vävnaden och ökad produktion av inflammatoriska cytokiner. Träningsprestationen kan under flera veckor försämras på grund av detta. Grenade aminosyror (BCAA; valin, leucin, iso-leucin) kataboliseras i muskeln och bidrar till att förhindra muskelnedbrytningen och förstärka proteinsyntesen. De har i flera studier rapporterats förmildra träningsvärk och träningsorsakad muskelskada. Taurin är ett aminosyraderivat och har bland annat anti-inflammatoriska och antioxidantiska effekter. (Se referenser i aktuell studie nedan.)

METOD: En studie publicerad 6 november 2013 i Journal of the International Society of Sports Nutrition undersökte om BCAA och taurin har någon betydelse för uppkomsten av träningsvärk och muskelskador vid excentrisk högintensitetsträning. Den randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade studien inkluderade totalt 36 otränade män i yngre 20-årsåldern, jämnt fördelade på fyra grupper med antingen placebo, BCAA, taurin eller BCAA + taurin. Under två veckor före träningen samt under de tre dagar träningen pågick intog samtliga försökspersoner sina respektive tillskott tre gånger dagligen. Träningen bestod av att med ena armen i ett fixerat läge föra en hantel långsamt upp och ner, fem gånger i sex set. Hantelns belastning var individuellt anpassad för att motsvara 90% av maximal isometrisk muskelstyrka. Vid olika tidpunkter före, under och efter träningen analyserades blodprover, upplevd träningsvärk samt överarmsomfång.

RESULTAT: Analyserna visade signifikant mindre upplevd träningsvärk och överarmssvullnad i BCAA + tauringruppen än i placebogruppen. Tre av fyra blodserummarkörer för muskelskada var signifikant lägre i BCAA + tauringruppen än placebogruppen. Grupperna med endast BCAA eller taurin uppvisade inga signifikanta skillnader mot placebogruppen.

SLUTSATS: Författarna anser att det inte går att säga om träningsvärken förmildrades i BCAA + tauringruppen på grund av en synergistisk effekt mellan BCAA och taurin, eller på grund av summan av ämnenas enskilda effekter. Tidigare har BCAA-koncentrationen i muskler visats öka mer vid samtidigt tillskott av taurin, vilket kan tyda på att det är just synergi mellan BCAA och taurin som står för en stor del av effekten. Att endast BCAA inte gav upphov till någon signifikant förmildring i just denna studie kan, enligt författarna, bero på annorlunda upplägg i träning och dos jämfört med de studier som tidigare uppvisat en effekt på träningsvärk. Slutsatsen som dras är att en kombination av BCAA och taurin förmildrar uppkomsten av träningsvärk efter excentrisk högintensitetsträning.

 

Studien i sin helhet: Ra et al.: Combined effect of branched-chain amino acids and taurine supplementation on delayed onset muscle soreness and muscle damage in high-intensity eccentric exercise. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2013;10:51

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone